Kasinthasintha wa ulimi wa Mtedza ndi chimanga umabweretsa zokolora zochuluka

Groundnut planting with maize for better yields

Mukadzala mosinthanasinthana mbeu ya Mtedza ndi chimanga zimathandizila kukolola zochuluka pa mbeu zonse ziwirizi. Mtedza umagwiritsa ntchito chonde chotsalila mmunda mmene munali chimanga ndiponso umakozanso nthaka yomwe imapindulira chimanga / Groundnuts planted in rotation with maize improve the productivity of both crops. Groundnuts make good use of leftover nutrients while improving soil conditions for following maize crop.

Demeter seed yagawa kale mbeu ya Mtedza wa CG7  ndiponso ikupititiza kutero mmasitolo onse a Farmers World,  Agora ndi ma agrodealers osiyanasiyanasiyana mmadera onse omwe mumalimidwa Mtedza muno MMalawi / Demeter Seed is distributing seed of the groundnut variety CG7 to branches of Farmers World and AGORA as well as various agro-dealers in groundnut producing areas in Malawi.

Click here for more information on groundnut production.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: