Demeter ikupezekanso ndi mbeu za mgulu la nyemba monga

Demeter ikupezekanso ndi mbeu za mgulu la nyemba monga: / Demeter has the following range of legume seed: (in 1 kg bags)

 • Nyemba za – CHUMA / Sugarbeans – CHUMA
 • Mtedza wa CG7 / Groundnuts – CG7
 • Soya – TIKOLORE / Soyabeans – TIKOLORE
 • Khobwe / Cowpeas

Mbeu zonsezi ikupezekanso pa mtengo wabwino komanso ndi koponi posaonjezapo ndalama / All seed available against presentation of FISP coupon. No top-up

20181017_140616

Demeter seed ikuthandiza alimi kukonzekera kubyala mbeu

Demeter seed ikuthandiza alimi kukonzekera kubyala mbeu. / Demeter Seed helping Malawi farmers get ready.

Demeter ikupitiriza kutumiza mbeu mmadera osiyanasiyana muno MMalawi ndipo tatumiza kale 900mt kuti alimi apeze mbewu mosavutikira. / To enable farmers to be well prepared for planting when the rains come, Demeter Seed is dispatching seed to close to 900 agro-input shops countrywide.

Mbeu za mgulu la nyemba komanso masamba zikupezeka mmilingo yosiyanasiyana komanso mitundu ingapo. / Seed of maize, legumes and vegetables will be available for various varieties and in selected pack sizes.

Mu ndondomeko ya Fisp Demeter ikupatsirani mbeu ya chimanga mu mlingo wa 5 kilogalamu, monga: / For the government  FISP program Demeter Seed is sending out stocks of the following:

Chimanga / Maize (in 5kg bags)

 • Mchotsa Nkhawa (ZM523) – yocha mwapakatikati /medium season
 • Kachamsanga (ZM309) – yocha mofulumila / early
 • Mphangala (MH26) – ya hybrid, yocha mwapakatikati  / medium season & hybrid yield

Demeter ikupezekanso ndi mbeu za mgulu la nyemba monga: / Demeter has the following range of legume seed: (in 1 kg bags)

 • Nyemba za – CHUMA / Sugarbeans – CHUMA
 • Mtedza wa CG7 / Groundnuts – CG7
 • Soya – TIKOLORE / Soyabeans – TIKOLORE
 • Khobwe / Cowpeas

Mbeu zonsezi ikupezekanso pa mtengo wabwino komanso ndi koponi posaonjezapo ndalama / All seed available against presentation of FISP coupon. No top-up

20181005_060746

Blog at WordPress.com.

Up ↑