Groundnuts

Groundnuts

Groundnuts

GROUNDNUT PRODUCTION GUIDE

 • Prepare your  land before
 • Space your ridges from 75 – 90cm, and plant 1 seed per station at 10 cm apart. Make 2 rows on the ridge spaced at 30cm. Seed need around 80kg/ha or 32kg/acre.
 • Keep the field weed free, especially the first six to eight weeks
 • When your crop is flowering weed only by hand as using a hoe might disturb pegging.
 • Make periodic check for maturity. Your mature pod will show black spot inside the shell.
 • Harvest when most of your pods show maturity sign. Stook the nuts upside down on stacks to necessitate drying process
 • Hand or machine shell when your nuts are thoroughly dry.

NOTE:     Also seek technical advise from the agricultural extension staff of your area.

KALIMIDWE KA MBEWU YA MTEDZA.

 • Sosani ndi kugalauza munda wanu usanafike mwedzi wa November.
 • Konzani mizere yosachepera pa 75 komanso osapitilira 90cm.
 • Bzalani mtedza umodzi pa mapando otalikirana 10cm mmikhwasa komanso mikhwasa iwiri pa mdzere umodzi.
 • Munda mukhale mopanda udzu kwa masabata asanu ndi limodzi kapena asanu ndi atatu.
 • Pa nthawi yomwe mbewu yayamba maluwa kusosela kuchitike podzulira kuopera kutsokoneza
 • Yenderani mmunda mwanu kuona ngati mtedza wayamba kukhwima. Mtedza wokhwima umaonetsa madontho akuda mkati mwakhoko.
 • Pamene makoko ambiri akuwonetsa dzidzindikiro zokhwima, yambamponi kuchotsa ndipo tembenuzani masangwe pa mulu kuti mtedza ukhale kudzuwa.
 • Mbewu ikawuma bwino thotholani ndikuyanba kusenda ndi manja kapena ndi makina.

CHIDZIWITSO:        Funsirani zoonjezera kuchokera kwa alangizi a mdera lanu.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: