Demeter seed ikuthandiza alimi kukonzekera kubyala mbeu

Demeter seed ikuthandiza alimi kukonzekera kubyala mbeu. / Demeter Seed helping Malawi farmers get ready.

Demeter ikupitiriza kutumiza mbeu mmadera osiyanasiyana muno MMalawi ndipo tatumiza kale 900mt kuti alimi apeze mbewu mosavutikira. / To enable farmers to be well prepared for planting when the rains come, Demeter Seed is dispatching seed to close to 900 agro-input shops countrywide.

Mbeu za mgulu la nyemba komanso masamba zikupezeka mmilingo yosiyanasiyana komanso mitundu ingapo. / Seed of maize, legumes and vegetables will be available for various varieties and in selected pack sizes.

Mu ndondomeko ya Fisp Demeter ikupatsirani mbeu ya chimanga mu mlingo wa 5 kilogalamu, monga: / For the government  FISP program Demeter Seed is sending out stocks of the following:

Chimanga / Maize (in 5kg bags)

 • Mchotsa Nkhawa (ZM523) – yocha mwapakatikati /medium season
 • Kachamsanga (ZM309) – yocha mofulumila / early
 • Mphangala (MH26) – ya hybrid, yocha mwapakatikati  / medium season & hybrid yield

Demeter ikupezekanso ndi mbeu za mgulu la nyemba monga: / Demeter has the following range of legume seed: (in 1 kg bags)

 • Nyemba za – CHUMA / Sugarbeans – CHUMA
 • Mtedza wa CG7 / Groundnuts – CG7
 • Soya – TIKOLORE / Soyabeans – TIKOLORE
 • Khobwe / Cowpeas

Mbeu zonsezi ikupezekanso pa mtengo wabwino komanso ndi koponi posaonjezapo ndalama / All seed available against presentation of FISP coupon. No top-up

20181005_060746

Demeter Seed available at FISP coupon prices throughout Malawi

To enable farmers to be well prepared for planting when the rains come, Demeter Seed is dispatching seed to close to 900 agro-input shops countrywide.

Seed of maize, legumes and vegetables will be available for various varieties and in selected pack sizes.

For the government  FISP program Demeter Seed is sending out stocks of the following:

 • Maize (in 5kg bags)
  • Mchotsa Nkhawa (ZM523) – medium season
  • Kachamsanga (ZM309) – early
  • Mphangala (MH26) – medium season & hybrid yield
 • Legumes (in 1 kg bags)
  • Sugarbeans – CHUMA
  • Groundnuts
  • Soyabeans
  • Cowpeas

All seed available at FISP coupon prices

Demeter Seed stands out at Blantyre Ag Fair

Once again Demeter Seed was present with a booth at the 15th National Agriculture Fair hosted in Blantyre last week. In it’s continuous effort to communicate good farming practices in Malawi fair’s such as this one play an important role.

This season Demeter Seed is making available a wide range of seeds of maize, legumes and vegetables.  As last year Demeter Seed will also be participating in the FISP program in order to get seed to these farmers in need.

For all info on Demeter Seed products visit top of our website: http://www.demeterseed.mw

 

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑