Alimi ku Malawi akonzekera mvula

Malawi farmers prepared for the rains.

Ndi nyengo ya mvula yomwe ili pafupi alimi mdziko lonse la Malawi asosa kale minda yawo kuyembekezera kudzala mbeu. Demeter seed company yapereka kale mbeu mmasitolo osiyanasiyana oposela 900 mdziko lonse la Malawi kuti mlimi ayipeze mosavutikira ndi mdera lomwe akukhala.

Ndi sosa komanso mbeu zomwe zafika kale mmadera osiyanasiyana chiyembekezo cholandira mvula yabwino chilipo

With the rainy season approaching farmers throughout Malawi have prepared their lands for planting. The Demeter Seed company has made available seeds through over 900 outlets nationwide serving the farmer close to his home.

With lands prepared and inputs in place the rains can come and hopefully plentiful.

IMG-20181115-WA0014.jpg

 

 

 

Kasinthasintha wa ulimi wa Mtedza ndi chimanga umabweretsa zokolora zochuluka

Groundnut planting with maize for better yields

Mukadzala mosinthanasinthana mbeu ya Mtedza ndi chimanga zimathandizila kukolola zochuluka pa mbeu zonse ziwirizi. Mtedza umagwiritsa ntchito chonde chotsalila mmunda mmene munali chimanga ndiponso umakozanso nthaka yomwe imapindulira chimanga / Groundnuts planted in rotation with maize improve the productivity of both crops. Groundnuts make good use of leftover nutrients while improving soil conditions for following maize crop.

Demeter seed yagawa kale mbeu ya Mtedza wa CG7  ndiponso ikupititiza kutero mmasitolo onse a Farmers World,  Agora ndi ma agrodealers osiyanasiyanasiyana mmadera onse omwe mumalimidwa Mtedza muno MMalawi / Demeter Seed is distributing seed of the groundnut variety CG7 to branches of Farmers World and AGORA as well as various agro-dealers in groundnut producing areas in Malawi.

Click here for more information on groundnut production.

 

 

6 things agroecology can do for farming and the environment

Agroecology has returned to the global spotlight, as one approach to bring farmers closer to meeting challenges [like rising food demand]. Agroecology emerged as a science which supports food security and sustainable agriculture. In the 1960s, it was studied as the interaction between crops and the environment …. Promoting farming systems that are beneficial to producers and society, as well as the earth’s ecosystems has become a central theme ….

Read more >>

 

Farmers happy with Demeter Seed carry bag

Alimi MMALAWI akusankha mbeu za Demeter kamba ka kudalilika Kwake ndi kaberekedwe kake kochuluka mmadera osiyanasiyana. Mmadera ena alimi ambiri akusangalala kamba kolandilanso zikwama za Demeter zomwe akumanyamulira mbeu zawo.

Farmers in Malawi choose Demeter seed for good performance in the field and reliable food production. At selected distribution points they are especially happy with the carry bag they get to transport the seed back home.

img-20181029-wa0003

Demeter seed ikuthandiza alimi kukonzekera kubyala mbeu

Demeter seed ikuthandiza alimi kukonzekera kubyala mbeu. / Demeter Seed helping Malawi farmers get ready.

Demeter ikupitiriza kutumiza mbeu mmadera osiyanasiyana muno MMalawi ndipo tatumiza kale 900mt kuti alimi apeze mbewu mosavutikira. / To enable farmers to be well prepared for planting when the rains come, Demeter Seed is dispatching seed to close to 900 agro-input shops countrywide.

Mbeu za mgulu la nyemba komanso masamba zikupezeka mmilingo yosiyanasiyana komanso mitundu ingapo. / Seed of maize, legumes and vegetables will be available for various varieties and in selected pack sizes.

Mu ndondomeko ya Fisp Demeter ikupatsirani mbeu ya chimanga mu mlingo wa 5 kilogalamu, monga: / For the government  FISP program Demeter Seed is sending out stocks of the following:

Chimanga / Maize (in 5kg bags)

  • Mchotsa Nkhawa (ZM523) – yocha mwapakatikati /medium season
  • Kachamsanga (ZM309) – yocha mofulumila / early
  • Mphangala (MH26) – ya hybrid, yocha mwapakatikati  / medium season & hybrid yield

Demeter ikupezekanso ndi mbeu za mgulu la nyemba monga: / Demeter has the following range of legume seed: (in 1 kg bags)

  • Nyemba za – CHUMA / Sugarbeans – CHUMA
  • Mtedza wa CG7 / Groundnuts – CG7
  • Soya – TIKOLORE / Soyabeans – TIKOLORE
  • Khobwe / Cowpeas

Mbeu zonsezi ikupezekanso pa mtengo wabwino komanso ndi koponi posaonjezapo ndalama / All seed available against presentation of FISP coupon. No top-up

20181005_060746

Blog at WordPress.com.

Up ↑